فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تفسیر ازدواج در خواب

تعبیر خواب ازدواج
تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج | ازدواج کردن در رویا به معنای احساس فرد درباره ازدواج کردن یا خود ازدواج است. اتحاد دو بخش متفاوت از خودتان، مانند عقل و احساس، خود درون گرا و شهودی و خود برون گرا و فعال، ازدواج میان ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه – هر فرزند حاصل این ازدواج شکوفایی توانایی‌ها و ویژگی‌های خوب خواهد بود، گاهی این رویا به غرایز شما اشاره می‌کند، مثلا ریسک تجاری جدیدی یا هر نقشه خلاقانه دیگر.

مطالب بیشتر :

شخصیت شناسی با عطسه

آشنایی با هفت چاکرای بدن

دعای پیدا شدن گمشده | فال چکاوک

نشانه عاشق شدن متولدین هر ماه | فال چکاوک

ازدواج کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

 1. بزرگی و مقام
 2. زیادتی مال
 3. سرحالی وآسایش
 4. خرمی و شادی

محمدبن سیرین گوید :

اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود.

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببینی جشن عروسی با چنگ و نی بوده، تعبیرش مصیبت است.

لوک اویتنهاو می‌گوید :

 • ازدواج – عروسی : رسیدن به هدف
 • ازدواج کردن : سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
 • دیدن شوهر : امیدهای واهی


بر اساس دیدگاه روانشناسی کارل گوستاو یونگ :

خواب دیدن یک ازدواج بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. شما یک مرحله توسعه مهم را در زندگی تان در دست دارید. خواب ممکن است بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که قبلا مخالف یا جدا از هم بوده است. به ویژه اتحاد جنبه‌های مردانه یا زنانه خودتان. ویژگی های فردی که با او ازدواج می‌کنید را در نظر بگیرید. این ها ویژگی‌هایی است که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

 • خواب ازدواج : ایام خوش در پیش است.
 • در یک ازدواج شرکت می‌کنید : منفعت‌های بزرگ مالی
 • دیدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

معبرین غربی می گویند : اگر در خواب ببینید با کسی ازدواج کرده‌اید که او را دوست ندارید؛ به این معناست که در مورد اهداف‌تان در زندگی نگران هستید. در واقع بازتابی از زندگی واقعی شما و نگرانی‌های شماست.

تعبیر خواب ازدواج با معشوق

به تعبیر یونگ، اگر در خواب دیدید که با شخصی که قبلا عاشق او بوده‌اید (دوست یا نامزد قبلی) ازدواج می‌کنید، بیانگر این است که جنبه هایی از آن رابطه را پذیرفته‌اید و از اشتباهات گذشته درس گرفته‌اید. تعبیر دیگر این است که رابطه فعلی، با رابطه قبلی‌تان اشتراکاتی دارد. با این وجود چون که شما از این شباهت‌ها آگاه هستید، می‌دانید که همان اشتباهات را نباید انجام دهید.

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج

تفسیر خواب ازدواج با مرده

ابن سیرین گوید :

 • اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.
 • همچنین اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک از مال وی را حاصل شود.
 • اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.
 • همچنین اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.
 • اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.
 • اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

تفسیر خواب ازدواج دختر

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.
اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تفاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

تفسیر خواب ازدواج مجدد

ابن سیرین می‌گوید :

اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد. اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش زن دوم گرفته است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

ابراهیم کرمانی :

اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت تو است.

تعبیر خواب ازدواج کردن دیگران

آنلی بیتون :
دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگر میهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.
اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.
اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه خود لذت زیادی خواهید برد.
اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.
کتاب سرزمین رویاها

 • ازدواج یکی از اعضا فامیل : خصومت در خانواده
 • یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند : سود
 • ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ
 • همچنین ازدواج یک برادر : پول
 • ازدواج یک دختر باکره : احترام
 • یا ازدواج پسرتان : پول به دستتان می‌رسد.
 • ازدواج دخترتان : ثروت
 • در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید : پول زیادی بدست میاورید.

تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

لیلا برایت می‌گوید :

اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب عقد کردن دختر

جابر مغربی گوید :
اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. همچنین اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.
اگر ببینی بین دو نفر خطبه عقد می‌خوانی، خیر و خوبی انجام می‌دهی و به همه احسان و نیکی می‌کنی و کارها را از روی مصلحت انجام خواهی داد .

تفسیر خواب ازدواج با فرد خارجی

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

آیدی اینستاگرام : _pishgoo_

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام