فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر دیدن باران در خواب | فال چکاوک

فال چکاوک
فال چکاوک

تعبیر خواب باران

تعبیرخواب باران | تعبیر خواب باران را معبرین مختلف بسته به اینکه بارش باران در خواب چگونه بوده است . تفسیر کرده اند. با تفسیر خواب باران شدید، باران سیاه، ریختن باران از سقف خانه، باران و رعد و برق و… با ادامه مطلب همراه شوید.

آنچه در این مطلب خواهید خواند :

 • تعبیر خواب باران
 • تفسیر خواب آفتاب بعد از باران
 • تعبیر خواب باران شدید
 • تفسیر خواب ریختن باران از سقف خانه
 • تعبیر خواب باران سیاه
 • تعبیرخواب باران سنگ
 • تعبیر خواب باران و رعد و برق
 • تعبیرخواب باران آرام
 • تعبیر خواب باران در خانه
 • دیدن باران بی وقت در خواب
 • تعبیر خواب خیس شدن زیر باران
 • تفسیر خواب شنیدن صدای باران
 • تفسیر خواب باریدن باران عظیم
 • تعبیر خواب دیدن باران با قطرات درشت
 • تعبیر خواب باران تند و سیل آسا


باران برحسب مکان و زمان رویا نماد افکار افسرده و مشکلات، احساساتی که شور زندگی را به کنار می‌زنند و مانع فعالیت فرد می‌شوند، باران نشان دهنده اشک‌ها و جوشش احساس تا فوران، سرزیری احساست دیگران روی فرد، بازگشت احساسات به فرد پس از دورانی خشک، بی حس، فکورانه و آنچه که زندی می‌بخشد یا التیام می‌دهد است.

مطالب بیشتر :

محاسبه ارتعاش اسم با حروف ابجد | فال چکاوک

طالع بینی چینی بر اساس سال تولد | فال چکاوک

تفسیر آهو در فال قهوه | فال چکاوک

راز اعداد فرشتگان و رمز گشایی این اعداد | فال چکاوک

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است.
 • رحمت
 • برکت
 • فریاد خواستن و دادخواهی
 • رنج و بیماری
 • بلا
 • کارزارو جنگ
 • خون ریختن
 • فتنه
 • قحطی
 • امان یافتن
 • کفر
 • دروغ

حضرت دانیال گوید :

باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده‌ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصاً اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلاً پشت پنجره ایستاده‌اید و می‌بینید که باران می‌بارد و در همه جا یکسان فرو می‌ریزد بسیار خوب است.

لوک اویتنهاو باران را نشانه‌ای از استفاده و سود در دنیای واقعی تعبیر کرده است.

اچ میلر می‌گوید :

دیدن باران در خواب، نشان دهنده‌ی آن است که زندگی شما وضع بهتری پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب باران

تعبیر خواب آفتاب بعد از باران

لوک اویتنهاو می‌گوید :

باران و آفتاب با هم نشانه آن است که یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد.

اچ میلر می‌گوید :

اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، به این معنا است که سرانجام ناراحتی و گرفتاری به پایان می‌رسد.

تعبیر خواب باران شدید

دانیال نبی :

اگر باران بر یک جا باران سخت می‌بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد.اگر ببیند که باران تیره و سخت بود که می‌بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.

مطیعی تهرانی :

اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه‌ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می‌خورد. از یک حادثه بد خبر می‌دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته‌اند.
اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می‌بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می‌گریزند و سر پناه می‌جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه‌ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می‌افتد.

آنلی بیتون :

دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است.

محمدبن سیرین گوید :

اگربیند باران عظیم می‌بارید، چنانکه جوی‌ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند و شر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی‌ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.

تعبیر خواب ریختن باران از سقف خانه

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می‌کند، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد. اما اگر چکه‌های آب گل آلود باشد، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد.

تعبیر خواب باران سیاه

آنلی بیتون می‌گوید :

اگر خواب ببینید از دل ابرهایی تیره باران می‌بارد، علامت آن است که نسبت به انجام و ظایف خود نومید و دلسرد خواهید شد.

مطیعی تهرانی :

اگر بیننده خواب ببیند که باران می‌بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولاً رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می‌دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می‌شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می‌شود.

تعبیرخواب باران

تعبیر خواب باران سنگ

به بیان معبرین غربی دیدن رویای اینکه سنگ از آسمان می‌بارد نشان از رشد و تکامل و خودآگاهی شما دارد. این خواب بیان می‌کند که اگر مورد حمایت قرار بگیرید قطعا به موفقیت خواهید رسید. این خواب نشانه‌ای است از وجود زیبایی، هارمونی و آرامش در زندگی شما. همچنین این احساس در شما وجود دارد که در برخی زمینه‌ها در زندگی خود مورد سوال قرار خواهید گرفت. شاید این روز‌ها برخی اخبار یا اطلاعات عجیب به گوشتان رسیده باشد. و در حال حاضر با خود کلنجار می‌روید که این اخبار را باور کنید. در واقع شما در حال برقراری یک رابطه با موقعیت جدید در زندگی خود و گذار از وضعیت فعلی خود هستید.

تعبیر خواب باران و رعد و برق

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی رعد همراه باران است، بیم و ترس کمتری به مردم خواهد رسید و خیر و نعمت فراوان می‌شود.

امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند:

اگر ببینی رعد همراه باران است در آن سرزمین خیر و نعمت زیاد می‌شود.

تعبیرخواب باران آرام

دانیال نبی :

اگر بیند که باران آهسته می‌بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود.

تعبیر خواب باران در خانه

مطیعی تهرانی :

اگر در همین حالت ببینید که فقط در خانه شما باران می‌بارد. و بام و در خانه‌های دیگر خشک است خوب نیست. زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می‌دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می‌بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده‌تان باشید.

تعبیرخواب باران

دیدن باران بی وقت در خواب

منوچهر مطیعی :

مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلاً در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خوابیده‌اید ببینید باران می‌بارد. این خواب به شما خبر از غمی می‌دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصاً اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می‌ریزد.

تعبیر خواب خیس شدن زیر باران

مطیعی تهرانی می‌گوید :

اگر باران طوری می‌بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می‌کند به سفر می‌روید و از این سفر سودی عایدتان می‌گردد. اگر در خواب بینید که باران می‌بارد و شما صدای ریزش آن را می‌شنوید . و از شنیدن آن خوشتان می‌آید و لذت می‌برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می‌شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت.

اچ میلر :

اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‌اید، به این معنا است موضوعی که هیچ امیدی به آن نداشتید باعث خشنودی شما می‌شود.

تعبیر خواب شنیدن صدای باران

آنلی بیتون می‌گوید :

شنیدن صدای ضربه‌های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد. و همچنین در کسب ثروتی اندک موفق خواهید شد.
اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می‌خورید، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.

تعبیرخواب باران

تعبیر خواب باریدن باران عظیم

محمد بن سیرین :

اگر ببیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. همچنین اگر بیند باران عظیم می بارید، چنانکه جوی ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند و شر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید، به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.

تعبیر خواب دیدن باران با قطرات درشت

منوچهر مطیعی تهرانی :

باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند . همینطور است اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خبر می دهد.

تعبیر خواب باران تند و سیل آسا

منوچهر مطیعی تهرانی :

اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید. و می بینید که باران می بارد و در همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است . ولی اگر در همین حالت ببیند که فقط در خانه شما باران می بارد و بام خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر حالتی که باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد. در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید.

ابن سیرین می گوید :

اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود. اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست.

تعبیرخواب باران

تعبیر خواب ایستادن زیر باران

منوچهر مطیعی تهرانی :

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی. عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است. باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد.

تعبیر خواب مسح کردن با آب باران

محمد بن سیرین :

اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. همینطور اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید. اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات
پدید آید.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

آیدی اینستاگرام : _pishgoo_ 

تک نیت رایگان در تلگرام