فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر خواب سنگ

تعبیر خواب سنگ

تعبیر خواب سنگ

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در مورد سنگ معبران قدیمی زیاد نوشته اند اما بیشتر جنبه کلی دارد در حالی که چون سنگ اشکال و انواع مختلف می تواند داشته باشد .در خواب های ما تعابیر متفاوتی می یابند. یک وقت سنگ به صورت قلوه سنگ است که در مسیر شما افتاده. این قلوه سنگ تعبیر کلی سنگ را نمی تواند داشته باشد چون در پیمودن راه برای شما مانع به وجود می آورد و به پای شما می خورد و گاه انگشت شما را می آزارد.

این نوع قلوه سنگ ها مشکلات هستند. مشکلاتی که در راه پیشرفت

کارهایتان پیش می آید و اهمیت آن بستگی به تعدادشان دارد نه بزرگی

و کوچکی جثه قلوه سنگ ها. اگر در خواب دیدید که پیاده یا سوار

بر اسب و یا اتومبیل به راهی این چنین سنگلاخ می روید خودتان می توانید

تشخیص دهید که قلوه سنگ ها مشکلات و موانع هستند.

تعبیر خواب سنگ

سنگ

چنانچه چند سنگ و دست اندازکوچک باشد به زودی بر مشکلات

و موانع چیره می گردید و توفیق حاصل می کنید اما اگر راه زیادی

این چنین پر از قلوه سنگ بود زحمت شما در آینده زیاد است.

اگر در خواب دیواری از سنگ ببینید چند حالت دارد اگر دیوار سنگی

پی یک بنا باشد استحکام وقدرت است. اگر در راه یا مثلا در آستانه

در ورودی محلی باشد که همیشه از آن جا عبور می کردید

مشکل بزرگی است که پیروزی و چیرگی بر آن دشوار می باشد.

اگر دیوار سنگی دارای زینت و نقش باشد و در خواب ببینید

که نقش های روی دیوار سنگی توجه شما را جلب کرده فریب

و گمراهی است و انحراف از راه راست است. اگر در خواب ببینید

که سنگ برای بنا و ساختمان خریده اید نشان آن است که

از عواملی متعدد اما یکسان برای تقویت کارهای خود سود می برید

و چیزهائی پیدا می شوند که می توانند در تقویت موقعیت

اجتماعی شما موثر و مفید واقع شوند. اگر در خواب ببینید سنگ ریزه

جمع می کنید مالی با زحمت و تلاش به دست می آورید

و اگر ببینید سنگ ریزه از ته چشمه یا کاریز بر می دارید مالی با کید و تزویر تحصیل می کنید.

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

تعبیر خواب سنگ

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

تعبیر خواب به روایت ابن سیرین

دیدن سنگ‌ها در خواب، سختی است در کارها.

 اگر دید که سنگ در زیر آب جمع می‌کرد، دلیل که مالی چند

به مکر و حیله و رنج جمع کند. اگر دید که سنگ از کوه می‌تراشید،

دلیل که از مردی بزرگ سخت دل به مکر و حیله مال حاصل کند.

اگر دید میان بیابان سنگ جمع می‌کرد، دلیل که او را به مکر و حیله

از سفر مال حاصل شود. اگر دید که سنگریزه به خانه همی آورد،

دلیل کند که به قدر آن مال حاصل کند.

اگر دید بر کسی سنگ می‌انداخت، دلیل که به رنج

و کراهت از مال خود چیزی به کسی دهد

تعبیر خواب به روایت کرمانی

سنگ درخواب، بر دو وجه است. اول: مال. دوم: ریاست

هر سنگی که نرم بود، خیرات و منفعت آن زیادتر و هر سنگ که سخت تر بود، تاویلش به خلاف این است.

سنگ سفید فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که با رییسی خوش طبع و گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.

سنگ سیاه داشت با رییسی کینه دار و بدخوی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند.

سنگی سرخ داشت، دلیل است با مهتری مفسد و بدخوی و بدخواه او را صحبت افتد و بدو منفعت رسد.

که بر کوه شد و سنگ‌هایی بسیار دید و از آن سنگ‌ها چیزی برگرفت و در دامن نهاد

و می‌نگریست که آن سنگ‌ها چه رنگ داشت، تاویلش هم بر آن قیاس بود.

اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت، دلیل که با مردی منافق وی را صحبت افتد و به قدر آن از وی نفع یابد.

تعبیر خواب سنگ

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن سنگ در خواب، نشانه آن است که با ناراحتی‌ها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد.

راه رفتن از میان سنگ‌ها در خواب، نشانه آن است که از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت.

اگر خواب ببینید زمینهای سنگلاخ را خرید و فروش می‌کنید،

نشانه آن است پس از کسب تجربه‌های متعدد به پیروزی دست می‌یابید.

اگر از خرید و فروش زمینهای سنگلاخی سودی به دست نیاورید،

نشانه آن است که به نومیدی دچار خواهید شد. اما اگر احساس کنید

هنگام خرید و فروش زمین‌ها، اضطراب و نگرانی بسیار دارید،

علامت آن است که در معامله ای توفیق می‌یابید و سودی به چنگ می‌آورید.

دیدن ریگ‌های کوچک در خواب، نشانه آن است که از مسائل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد.

تعبیر خواب به روایت امام صادق

سنگ در خواب برچهار وجه است.

مال،ر یاست، سختی ومشقت در کارها، کسب با زحمت و رنج

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

تعبیر خواب سنگ

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام