فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا

و بیگانه باشد خطرناک و مزاحم در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.

چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است

و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید

و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما

حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی

داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

سگ بیگانه در خواب

چنانچه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید

و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا

نسبت به شما حسن نیت ندارند. اگر سگ بیگانه بود و به شما

حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست و دون و آزار رساننده

در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.

اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید

که بین آن ها بیگانه هستید. آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی

به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید.

به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت. اما اگر در چنین حالتی سگ ها

به شما حمله کنند به هیچ وجه خوب نیست.

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

تعبیر خواب سگ

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

تعبیر خواب صدای سگ

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است

و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید

نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند.

سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است

و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت

که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

تعبیر خواب حمله سگ ماده

ابن سیرین نوشته سگ ماده زنی دون همت و پست است

ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر

این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ، توله همراه داشته باشد.

به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود

را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک.

حمله سگ در خواب میمون نیست ولی بیشتر اهمیت آن منوط است به مهابت سگ.

سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه

و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است

ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ های زینتی

و کوچک که عده ای در خانه ها نگه می دارند.

تعبیر خواب سگ زنجیر کرده

دیدن این نوع سگ در خواب خطری را خبر نمی دهد

اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید

با کسی دوستی و موانست می کنید که در شان شما نیست.

به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشان چیرگی بر دشمن نیست

بل که تحصیل الفت است با شخصی دون و فرومایه و کثیف و چنان

چه آن سگ ماده باشد خواب شما می گوید زنی پلید در مسیر شما قرار می گیرد که بر او رغبت پیدا می کنید.

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

تعبیر خواب سگ

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

غذا دادن به سگ در خواب

اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می دهید از غم و غصه فراغت حاصل می کنید

و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی

متوجه شما می شود و روی کید و فریب مالی را از شما می رباید

و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد.

اگر در خواب ببینید که سگی در خانه خود دارید (به شرطی که در بیداری سگ نداشته باشید)

کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد و باز هم اگر آن سگ ماده باشد

و بدانید که سگ ماده را نگهداری می کنید زنی از نزدیکانتان

به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند.

تعبیر فرار سگ

اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت کسی را که دوست ندارید

از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کس هست شما

را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است.

اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد

شما بازگشت نیکو است چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید

ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید.

در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد مبشر پیروزی است در بیداری.

سگ شکاری دوستی است پست که خدمت می کند و دنائت خود

را نمی تواند پنهان نگه دارد و از بین ببرد. اگر در خواب ببینید

که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد خوب است چون سودی عایدتان می شود.

در صورت نیاز برای گرفتن انواع طالع به صورت آنلاین با استاد چکاوک و گرفتن وقت با منشی در ارتباط باشید.

تعبیر خواب سگ

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام