فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر دیدن فرشته و ملائکه در خواب |فال چکاوک

تعبیر خواب
تعبیر خواب

دیدن فرشته در خواب


دیدن فرشته در خواب | تعبیر خواب فرشته : برخی از آفریده‌ها دارای بعد جسمانی و مادی هستند، مانند انسان و حیوانات؛ به همین خاطر به خوراک نیاز دارند، تولید نسل دارند، در آن‌ها تغییر و تحول رخ می‌دهد و… بعضی دیگر از آفریده‌ها دارای بُعد مادی نیستند، بلکه مجردند؛ یعنی به خوراک، تولید نسل و… نیاز ندارند و تغییر و تحول‌پذیر نیز نیستند. قرآن کریم و سخنان پیامبر عزیز و امامان معصوم ویژگی‌ها و مأموریت‌ها و وظایفی برای فرشتگان ذکر کرده‌اند که با توجّه به آن‌ها معلوم می‌شود که فرشتگان موجوداتی مجرد و غیر مادی می‌باشند. با چکاوک همراه باشید.

مطالب بیشتر:

تفسیر ماهی در فال قهوه |تک نیت رایگان چکاوک

تفسیر دیدن جنازه در خواب |فال چکاوک

انواع فال و طالع بینی | چکاوک


تعبیر خواب فرشته و ملائکه امام صادق (ع)


امام صادق (ع) می فرمایند: بدانکه خلايق روحاني ونوراني اند پس تأويل فرشته از دو وجه است
يکي پادشاهي بود کامکار با دين وديانت, دومي کسي پرهيزکار لطيف و زاهد وخوش طبع و مطيع و فرمانبردار
که از جمله فرشتگان چهار فرشته اند که نيکو تر وبهتر از همه فرشته هايند.
اول جبرئيل , دوم ميکائيل , سوم اسرافيل , چهارم عزرائيل

تعبیر خواب فرشته و ملائکه دانيال نبي


دانيال نبي می فرماید: ديدن فرشتگان در خواب
اگر به صورت پير بيند دليل بر اشتغال وقت کند
واگر به صورت حيوانات بيند دليل کند بر روزگار گذشته که اندر اوست
اگر بر صورت کودکان بيند دليل بر وقت آينده کند

تعبیر خواب فرشته و ملائکه یوسف نبی علیه (ع)


یوسف نبی علیه السلام می فرماید: هرکه فرشته در خواب بیند دلیل حج بود.


تعبیر خواب فرشته و ملائکه کرمانی


کرمانی گوید: دیدن فرشتگان بشارت بود او را از حق تعالی اگر بیند که فرشته او را وصیت کرد یا پند داد دلیل که از دنیا شهید رود و اگر فرشتگان مقرب را در جایگاهی بیند دلیل که اهل اسلام را با کافران جنگ و محاربه بود و حق تعالی اهل اسلام را بر ایشان ظفر و نصرت دهد و اگر در آنجا رنج و سختی و قحطی باشد دلیل بر آن است که حق تعالی آن سختی را از آن اهل برطرف کند.

دیدن فرشته در خواب


اگر بیند که خود فرشته شد و با آنها به آسمان رفت دلیل که در دنیا زهد و ورع اختیار کند و دست از این جهان بردارد و راه آخرت در پیش گیرد
اگر بیند که با آنها به آسمان رفت و از آنجا به زمین آمد. دلیل که از دنیا بزودی مفارقت نماید و نامش در جهان به نیکی بماند

تعبیر خواب فرشته و ملائکه ابن سيرين


ابن سيرين گويد: اگر بيند که با فرشتگان جنگ و نبرد کرد دليل که گناه کار و عاصي بود و مستوجب عذاب حق تعالي بود
اگر بيند که فرشتگان غمناک و متفکر بودند دليل که رنج و محنت بدو رسد
اگر بيند که فرشتگان وي را بشارت دادند دليل که او را فرزند صالح و پسنديده آيد .
و اگر بيند که فرشتگان ايستاده بودند و طبقها در دست منتظر آن بودند دليل که از اين جهان شهيد بيرون رود
اگر بيند که فرشته چيزي از او گرفت دليل مال و نعمت او کاهش يابد.


اگر بيند فرشتگان در موضعي ايستاده بودند و از ايشان همي ترسيد دليل که در آن موضع جنگ و کارزار افتد
ببيند که فرشتگان به حرب مشغولند دليل که بر دشمن ظفر يابد.
حال اگر بيند فرشتگان در رکوع و سجودند دليل که احوال او مستقيم گردد
اگر بيند که فرشتگان بصورت زنانند دليل که بيننده خواب دروغ گويد بر خداي عزوجل
اگر بيند که با فرشتگان مي پريد. دليل که عجلش نزديک آمده باشد و از دنيا با توبه بيرون رود.


و اگر بيند که از دور به فرشتگان مي نگريست و نزديک آنها نتوانست برود دليل که او معصيت کار باشد .
اگر بيند که با فرشتگان بانگ و فرياد همي داشت دليل که خانه و مسکن او خراب گردد.
بيند که فرشتگان اورا طاعت مي کردند دليل که از اهل صلاح بود شادي و خرمي بيند و اگر از اهل شر و فساد بود او را رنج و غم رسد
.اگر بيند که فرشتگان به او سلام کردند و با ديده احترام به او نگاه کردند دليل که حق تعالي او را بر دشمنان ظفر دهد و عاقبت کارش محمود باشد
اگر بيند که فرشتگان با هم در مقامي فرود آمدند دليل که اهل آن ديار از غمها فرج يابند و دشمن را قهر کنند زيرا که فرشتگان به ياري پيغمبر آمدند در زمين.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام