فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

دیدن ماهی در خواب چه تعبیری دارد؟ | فال چکاوک

تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی


دیدن ماهی در خواب | نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد. و درون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است چرا که خواب شما از آينده اي روشن خبر مي دهد ولي شرط اين است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبي که ماهيان در آن شنا مي کنند تيره و گل آلود باشد نشان آن است .

که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار مي گيرد اما بعد از طي مراحلي بسيار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زياد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهيان خوش رنگ و زيبا شنا کنند خوب نيست .چرا که خواب شما مي گويد چيزهائي بدست مي آوريد. که به رنج و بدبختي و بيماري در برخورد به آن نمي ارزد. آب متعفن نشان بيماري و حبس و محکوميت است.

دیدن ماهی در خواب

ماهي سفيد بخت و اقبال است ، ماهي زرد طلائي پول و مال و ثروت است .و ماهي سرخ فر و شکوه است. اگر کسي در خواب يک يا چند ماهي درون شيشه يا تنگ آن طور که در مراسم هفت سين نوروز موسوم است. به شما بدهد بسيار خوب است. چون از جانب او متمتع و بهره مند مي شويد و به آرزوهاي خود مي رسيد. و چنان چه شما به کسي ماهي بدهيد او را کمک و ياري مي کنيد که به آرزوهايش برسد. اگر در خواب ببينيد که ماهي را درسته قورت داديد طمع مي کنيد و دچار حرص و آز مي شويد. و اگر غذائي بخوريد، به نعمت مي رسيد. اگر ببينيد ماهي شور مي خوريد چه دودي باشد و چه تازه به شرطي که شور باشد به بلا و مصيبت گرفتار مي شويد.

تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین


تعبیر ماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.
اگر ببینی قلی‌های از گوشت ماهی می‌خوری، از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.
اگر ببینی کسی به تو ماهی شور و خشک داده است، شخص بزرگی به تو ظلم می‌کند.


تعبیر خواب به روایت کرمانی


اگر ببینی گوشت ماهی می‌خوری، مال فراوانی به دست می‌آوری.

دیدن ماهی در خواب


تعبیر خواب به روایت مغربی


تعبیر ماهی تازه، غنیمت می‌باشد.
اگر در خواب ببینی ماهی تازه پخته می‌خوری، به این معنی است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری
اگر ببینی ماهی کباب و بریان شده خورده‌ای، نشانه این است .که اگر فرد عفیف و پاکدامنی هستی به مسافرت می‌روی و به کسب علم و دانش می‌پردازی، یا با مرد بزرگی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی. ولی اگر انسان مفسد و بدی هستی دلیل بر رنج و غم و اندوه و دشمنی است. لازم به ذکر است که ماهی کباب شده تازه بهتر از ماهی شور می‌باشد.


تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون


دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.
خوردن ماهی در خواب، علامت روابط دوستانه و پایدار است.
دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می‌دهید.
اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می‌کنید، نشانه آن است که نقشه‌های دشمنان شما را پریشان می‌کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می‌کند تا از دام آن‌ها بگریزید.
اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می‌آورید.


تعبیر خواب به روایت امام صادق

تعبیرهای ماهی عبارت‌اند از:
وزیر، لشکر، دختر، غنیمت، غم و اندوه، کنیزک هندو
تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال
اگر در خواب ببینی ماهی‌های بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد.
ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.
تعبیر خواب ماهی در دریای گرمسیر، بلا و گرفتاری و سختی و مشقت می‌باشد، ولی در دریای سردسیر تعبیرش خوب و نیکو است.


تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

ماهی‌های بزرگ: رضایت ،ماهی‌های کوچک: شکست ،ماهی‌های مرده: ناراحتی

تعبیر خواب به روایت یوسف نبی

دیدن ماهی روزی است


تعبیر خواب به روایت لیلا برایتاگر در خواب ماهى بزرگى ببينيد، يعنى درآمد خوبى خواهيد داشت.
ديدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‌ى خوش شانسى است. ، ديدن ماهى قزل ‌آلا در خواب، نشانه‌ى آن است كه اقبال و شانس به شما رو آورده است. ، ماهى كولى در خواب، نشانه‌ى شنيدن اخبار ناخوشايند است.


تعبیر خواب به روایت اچ میلر


اگر در خواب ماهى آزاد ببينيد، به اين معنا است كه آينده‌ى درخشانى خواهيد داشت.
ديدن ماهى ساردين در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است.
ديدن ماهى طلايى در خواب، علامت آن است كه ازدواج موفقى خواهيد داشت.


تعبیر خواب به روایت کارل گوستاو یونگ


دیدن ماهی‌ای که در خوابتان شنا می‌کند بیانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. باور‌های روحی تان را مورد سوال قرار میدهید. تعبیر دیگر این است .که شناکردن ماهی در خوابتان ممکن است . نمادی از درک و فهم باشد. زنان وقتی که حامله می‌شوند خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکن است بیانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست نیافتنی است.

دیدن ماهی در خواب


خواب دیدن اینکه ماهی می‌خورید نماد باورهاتان، وضعیت روحی، شانس، انرژی و غناست. غذای روح است.
خواب دیدن اینکه شما ماهی را تمیز می‌کنید .بیانگر این است که شما ابراز احساسی تان را به شیوه‌ای تغییر می‌دهید. که قابل ارائه به دیگران باشد. شما خودتان را سانسور می‌کنید و اینکه کاملا چه احساسی دارید را ابراز نمی‌کنید.


خواب دیدن اینکه یک ماهی کوچک به ماهی بزرگتری حمله می‌کند بیانگر این است که نباید توانایی‌های کسی را به خاطر جثه‌ی کوچکش دست کم بگیرید. در نظر بگیرید که آیا با ماهی کوچک همدردی می‌کنید یا با ماهی بزرگ، برای تعبیر خوابتان مهم است.

دیدن ماهی در خواب


خواب دیدن اینکه یک ماهی غول پیکر تلاش می‌کند که شما را بخورد به این معنی است که افراد پرقدرت تلاش می‌کنند که شما و توانایی هاتان را خراب کنند (تحلیل ببرند)
خواب دیدن اینکه به بازار ماهی می‌روید بیانگر لذت و شادی است.
دیدن ماهی فاسد و پوسیده در بازار ماهی بیانگر پریشانی‌ای است که شما با تظاهر به شادی، اینگونه می‌نمایانید که غم ندارید.
دیدنش در خوابتان بیانگر موارد ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را نشان می‌دهد. تعبیر دیگر این است که نمادی از احساساتی است که می‌خواهید داشته باشید و مدام چکشان کنید.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

تک نیت رایگان در تلگرام