فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ
تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ | آدم‌ها سگ را بیش‌تر از سایر حیوانات در خواب می‌بینند. شاید واضح‌ترین علت اینکه سگ‌ها نقش پررنگی در خواب‌های ما ایفا می‌کنند این است که این موجودات وفادار به مدت هزاران سال در زندگی واقعی با ما حضور داشته‌اند، و به انسان‌ها کمک کرده‌اند. و اما معنا و مفهوم خواب سگ! برای این‌که سعی کنید بفهمید خوابی که درباره‌ی سگ دیده‌اید به چه چیزی در زندگی‌تان اشاره دارد، باید به رفتار و وضعیت آن سگ در خواب توجه کنید. در ادامه چند تعبیر رایج دیدن سگ در خواب، و پیامی که این خواب و رویا احتمالا سعی دارد به شما برساند، گردآوری شده‌است. با چکاوک همراه باشید!

مطالب بیشتر:

تعبیر خواب مار

تفسیر دیدن دزد در خواب

تفسیر ازدواج در خواب

تعبیر خواب سگ از نظر امام صادق (ع):

دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است؛
اول: دشمن
دوم: پادشاه طامع (پادشاه طمعکار)
سوم: دانشمند و خادم بدفعل (دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار)
چهارم: مردمان غماز (افراد سخن چین)

تعبیر خواب سگ از نظر ابن سیرین :

سگ در خواب دیدن، دشمن فرومایه اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه، دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

اگر ببیند که:

سگ بر وی بانگ می‌کرد، از دشمنی سخنی زشت می شنود.

سگ او را بگزید، او را از دشمن گزند رسد.

جامه او را بدرید، دلیل این است که در مالش نقصان پدید آید.

گوشت سگ می‌خورد، دلیل اینکه دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند.

سگی را نان می داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود.

سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند.

سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.

شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد.

سگ از وی می گریخت، دلیل است دشمن از وی برحذر بود.

سگی ماده در خانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند.

سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ از نظر روانشناسی

از نظر روانشناسی دیدن سگ در خواب نشانه بینش، سخاوت، وفاداری، حفاظت و راستی است. این خواب بیانگر این است که شما با ارزش های قوی و تنش های خوب قادر خواهید بود که در دنیا پیش بروید و موفق باشید. خواب دیدن سگ میتواند بیانگر کسی در زندگیتان باشد که این ویژگی ها را داشته باشد.

تعبیر خواب سگ در حال دویدن

اینکه در خواب‌تان سگی را در حال دویدن ببینید، تعابیر زیادی دارد. مهم است تمام صحنه‌ای را که در خواب دیده‌اید به یاد بیاورید: آیا سگ به سوی شما می‌دوید؟ آیا از شما دور می‌شد؟ آیا از سگ ترسیدید؟

اگر بدون این‌که احساس خطر کنید سگ به سوی شما می‌دوید، می‌تواند نشانه‌ی یک رابطه‌ی جدید در زندگی‌تان باشد. اگر سگ از شما دور می‌شد می‌تواند نشانه‌ی رابطه‌ای باشد که در آن احساس دوری می‌کنید. این خواب در عین حال، می‌تواند حاکی از رابطه‌ای در زندگی‌تان باشد که باید هرچه زودتر از آن خارج شوید.چون بسیاری از ما می‌دانیم حیوانات غریزی‌تر از انسان‌ها عمل می‌کنند، دنبال کردن یک سگ در خواب می‌تواند به معنی تمایلی شدید و ناخودآگاه باشد که می‌خواهد در ذهن بیدارتان تجسم بیابد، اما نمی‌تواند.

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

تعبیر خواب سگی که دست‌تان را گاز گرفته، بی‌وفایی است. این که خواب ببینید کسی را سگ گاز می‌گیرد نشانه‌ی وقوع خیانت است. دیدن سگی که از خوشحالی پارس می‌کند در خواب نشانه‌ی شعف و فعالیت اجتماعی است.

تعبیر خواب گاز گرفتن سگ

سگی که پارس میکند

سگی که در خواب می‌بینید پارس می‌کند؟ اگر چنین است، خواب سگ می‌تواند تلاش برای جلب توجه شما به چیزی اشتباه در ضمیر ناخوداگاه‌تان باشد یا ممکن است بخواهد توجه شما را به وضعیتی نا امن در عالم بیداری معطوف کند.

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که به سگ غذا می‌دهید از غم و غصه فراغت حاصل می‌کنید و اگر سگ طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد زیان مالی متوجه شما می‌شود و چنان چه آن سگ ماده باشد زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می‌برد.

کارل گوستاو یونگ: خواب دیدن اینکه به یک سگ غذا می‌دهید به این معنی است که شما یک مهارت یا استعداد قدیمی را پرورش می‌دهید. بیانگر این است که شما نیاز دارید زمان و تلاش بیشتری صرف پرورش دوستی هایتان کنید.

تعبیر خواب حمله کردن سگ

حمله کردن سگ در خواب می‌تواند نشانه‌ای از یک نیاز برای رشد شخصی و مقاومت در برابر تغییرات باشد. اگر زندگی شما در حال حاضر مشکل ساز شده است خواب دیدن در این باره نشانگر این است که ضمیر ناخودآگاه در تلاش است تا به شما در درک مبارزات خود کمک کند.

محمدبن سیرین گوید:
اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود.
سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.
اگر بیند که سگ بر وی بانگ می‌کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.

تعبیر خواب سگ


مطیعی تهرانی:

اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک. حمله سگ در خواب مبارک نیست. سگ اگر بزرگ و درنده و موحش باشد دشمنی است قوی پنجه و بسیار خطرناک ولی اگر سگ ضعیف و کوچک باشد دشمنی است ناتوان که قادر نیست آزار برساند مثل سگ‌های زینتی و کوچک که عده ای در خانه‌ها نگه می‌دارند.

کارل گوستاو یونگ:

خواب دیدن اینکه سگ، پای شما را گاز می‌گیرد بیانگر این است که توانایی متعادل کردن جنبه‌های زندگی تان را ندارید. ممکن است در پیش بردن یک موقعیت جدید شک داشته باشید و دچار تردید باشید یا تمایل ندارید که به سمت اهدافتان پیش روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از عدم وفاداری است.

برای فال و تک نیت رایگان چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

آیدی اینستاگرام : _pishgoo_@

تک نیت رایگان در تلگرام