فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر دیدن مار در خواب چیست؟

دیدن مار در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی


دیدن مار در خواب مار،خطر يا دشمن خانگي است. خطري که بدون اطلاع قبلي و بي آنکه انتظارش را داشته باشيد و حدس بزنيد چه مي شود و چه کسي در کمين شماست به سراغتان مي آيد و دشمني است زيبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فريب که که زير سر يا در خانه شما هست و از وجودش بي اطلاع عيد اما اين دشمن اگر فرصت بيابد نيش زهر آلود خودش را در تن شما فرو مي برد. مار دشمني است زيبا و خوش نقش و نگار و دل فريب و آرام که بي صدا مي آيد.

و زهرش را مي ريزد و مي رود. چنين موجودي مي تواند يک زن زيبا نيز باشد. زني که در عين دولت داشتن خطرناک است و در عين خطرناک بودن دوست داشتني است. در خواب خيره نگريستن به چشم مار را ميمون ندانسته اند. چندين حيوان و جانور هستند. که در خواب به چشم آنها خيره شدن خوب نيست از آن جمله است مار. اگر ديديد ماري را کشتيد بر دشمني پيروز مي شويد ولي به زودي ندامت و پشيماني به سراغ شما مي آيد.

دیدن مار در خواب


تعبیر خواب به روایت محمد ابن سیرین


ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. واگر مار را در خانه بيند، دليل دشمني خانگي بود.و در صحرا بيند دشمني بيگانه است. و حالااگر بيند كه با مار جنگ كرد، دليل است با دشمن خصومت كند. و بيند كه مار بر وي خيره شد، دليل است كه دشمن بر وي غالب گردد. اگر خود را خيره بيند دشمن را قهر كند. و دیدید اگر بيند كه گوشت مار خورد، دليل شاهي است. اگر بيند كه مار به دو پاره كرد، دليل است كه مال دشمن خورد. اگر بيند كه ماري مرده، دليل كه آفتي از وي رفع شود.


تعبیر خواب به روایت کرمانی


اگر بيند كه ماري سفيد بگرفت، دليل بزرگي بود.و كه مار از وي بگريخت، دليل ضعفِ دشمن است. و ماران سياه بيند، دليل است دشمن بسيار بود. واگر مار را سبز بيند، دليل است كه دشمن او زاهد و صالح بود. و زرد بيند، دليل است دشمن او بيمارگونه بود. اگر مار را سرخ بيند، دليل است دشمن او معاشر است. اگر بيند كه ماران بسيار پيش او جمع شدند، دليل است خويشان دشمن او باشند.


تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون


اگر زنی خواب ببیند ماری مرده به او نیش می زند ، نشانه آن است که از بدخواهی و شرارت کسی , عذاب خواهد کشید .
دیدن مار ، نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است .
در خواب دیدید که مارها در هم می لولند ، نشانه آن است که از کشمکش های خود با دیگران , نادم و پشیمان خواهید شد .
اگر خواب ببینید از روی مارها راه می روید ، نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت, هراسان خواهید شد . افراد خود خواه می کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند .
اگر خواب ببینید ماری شما را نیش می زند ، نشانه آن است که تسلیم کارهای ناپسند خواهید شد .


دیدید که ماری خوش خط وخال از لای علفهای سرسبز به سوی شما می آید و از کنار شما می گذرد , و جایی ناپدید می شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می شود ، و به سمت شما می آید و هر چقدر , که نزدیکتر می شود بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسد ، تا اینکه مبدل به اژدهای عظیم می گردد ، نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کارها از بد هم بدتر می شود .


اگر در خواب مشاهده کردید که ماری به گرد شما حلقه می زند و نیش خود را بیرون می آورد ، نشانه آن است که با ناتوانی ,در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند .
خرید و فروش مار در خواب ، نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود ، سیاستمدارانه با آنها , رفتار می کنید .
اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می شود ، نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت , افکار شما را پریشان می کند.

دیدن مار در خواب


تعبیر خواب به روایت امام صادق


ديدن مار درخواب ده وجه است.
اول: دشمن پنهان. دوم: زندگاني. سوم: سلامتي. چهارم: پادشاهي. پنجم: سپه سالاري. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سيلاب.


تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو


مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی مار چند سر : جذبه تبدیل به مار شدن : عدم احترام
تعبیر خواب به روایت مجلسی
دیدن مار را در خواب قرض و وام می داند.


تعبیر خواب به روایت یوسف نبی


دیدن مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود.
مشاهده کردن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند.
دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد.
دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باش.

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

تک نیت رایگان در تلگرام