فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تعبیر دیدن طلا در خواب |چکاوک

تعبیر طلا در خواب


معنای واقعی دیدن طلا در خواب


تعبیر طلا در خواب |طلا و جواهرات بسیار گران قیمت هستند و نشان دهنده وضعیت شخصی شما می‌باشند. دیدن چنین مواردی در خواب ممکن است نشان دهنده ارزشی باشد که فرد برای خود قائل است. این رویاها همچنین نشان دهنده این است که فردی دوست دارد خود را در زندگی واقعی به خوبی به تصویر بکشد. با ما در تفسیر این خواب در مقاله چکاوک همراه باشید.

مطالب بیشتر:

دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد|فال چکاوک

 تعبییر دیدن مرگ کسی در خواب|فال چکاوک

اگر خود را در فروشگاه طلا و جواهرات مشاهده کردید این موضوع نشان دهنده شادی، خوشحالی، لذت و جشن و سرور در زندگی واقعی است. طلا و جواهرات در خواب نشان دهنده ارزشی است که برای روابط خود قائل هستید. نوع جواهراتی که در خواب مشاهده می‌کنید ارزشی که برای کیفیت و صفات خود قائل هستید را مشخص می‌کند. دیدن طلا و جواهرات در خواب همچنین بازتابی از لذت بسیار زیاد در زندگی است.

تفسیر دیدن خواب طلا از دید تفسیرگران رویا


کارل گوستاو یونگ می‌گوید:

رویا و دیدن طلا در خواب ممکن است نمادی از ثروت مالی و اشیا ارزشمند فیزیکی باشد البته این رویا می‌تواند از جنبه منفی اشاره‌ای به حرص و طمع نیز داشته باشد.
این رویا می‌تواند هشداری در رابطه با عدم استفاده شما از منابع درونیتان باشد.
از دیدگاهی دیگر طلا سمبل معنویت، روشنایی و یا نفس عالی شماست.
استعدادی پنهان و یا چیزی ارزشمند در خود کشف کرده‌اید و یا حتی در مقطع زمانی خاصی ارزش چیزی یا فردی که در کنارتان است را درک کرده‌اید، همه این موارد می‌توانند عامل دیدن طلا در خواب باشند.
تغییراتی درونی که منجر به رشد روحی و معنوی شما می‌گردند به صورت سکه‌های طلا در خواب خود را نمایش می‌دهند.
دفن کردن طلا در خوابتان بیانگر این است که تلاش می‌کنید چیزی در مورد خودتان را مخفی کنید.

جابر مغربی گوید:

تعبیر طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد.
اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، با مرد دروغگوئی سر و کار پیدا می‌کنی.

دانیال نبی (ع):

اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.


ابراهیم کرمانی گوید:

اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می‌بری، مال زیادی به دست می‌آوری. اگر ببینی طلا می‌خوری، به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

تعبیر طلا در خواب

تفسیر دیدن خواب ذوب کردن طلا


ابراهیم کرمانی گوید:

اگر ببینی طلا می‌گدازی و ذوب می‌کنی، بر سر زبان مردم خواهی افتاد.


لوک اویتنهاو می‌گوید:

طلا را آب کردن: آسایش مادی

تفسیر دیدن خواب پیدا کردن طلا

لوک اویتنهاو می‌گوید:


جستجوی طلا در دل خاک: خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد


آنلی بیتون می‌گوید:


پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.
اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می‌دهید.
اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن است که می‌کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

تفسیر دیدن خواب برای زن باردار , تفسیر خواب طلا داشتن

تعبیر دیدن طلا درخواب برای مردان و زنان چیست؟


تفسیر خواب اسلامی میگوید:

تعبیر خواب طلا برای مردان بد میباشد و میتواند برای زنان تعبیر خوب و جالبی داشته باشد ول یمعبران غربی تعبیر طلا را اینگونه تعبیر کردند که نشانه چیزهای بی ارزش در زندگیست.

محمدبن سیرین گوید:

زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود

جابر مغربی گوید:

زر به خواب، مردان را بد بود و زنان را خوب. اگر بیند با زرگری نشسته و با او معامله می‌کرد، دلیل که او را با مردی دروغگو سر و کار افتد.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

هر که زردر خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد

لوک اویتنهاو می‌گوید:

طلا: دوست داشتن چیزهای بی ارزش

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.
مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می‌دهند به ریاست می‌رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می‌یابد

تفسیر خواب طلا فروش


مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می‌کند.

تعبیر طلا در خواب

تفسیر خواب هدیه گرفتن طلا


آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می‌کند، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب سکه طلا
مطیعی تهرانی: داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.

تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد , تعبیر خواب طلا برای عروس

طلا و جواهرات در خواب چه تفسیری دارد؟

تعبیر خواب جواهر از دید یوسف نبی ع:

دیدن جواهرات در خواب ، سود زیاد است

تعبیر خواب جواهر از دید لوک اویتنهاو:

تفسیر خواب جواهرات را ستایش کردن ، ورشکستگی است

تعبیر خواب جواهری بر دست یا گردن داشتن ، کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد

تعبیر خواب داشتن جواهرات بسیار زیاد ، آینده ای کامیاب است

تعبیرجواهر از دید آنلی بیتون:

دیدن طلا و جواهر ، کسب ثروت و خوش گذرانی است

تعبیرخواب استفاده از جواهرات برای زیبایی و تزئین خود ، رسیدن به آرزو هاست

تعبیر خواب لباس های جواهر نشان ، خوشبختی و خوش شانسی است

تعبیر خواب به ارث بردن جواهر ، موفقیت در زندگی است

تعبیرخواب دختری که از کسی جواهر بگیرد ، ازدواج با همسری دلخواه است

تعبیرخواب گم کردن جواهر ، ازدواج با مردی فریبکار است

تعبیر خواب پیدا کردن جواهر ، پیشرفت در کار ها است

تعبیر خواب خریدن جواهر ، موفقیت در مسائل عاطفی است

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام