فال چکاوک ثبت نام برای گرفتن تک نیت رایگان

تفسیر دیدن خواب عروسی | فال چکاوک

فال چکاوک
فال چکاوک

تفسیر خواب عروسی

تفسیر خواب عروسی |معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن عروسی در خواب آورده اند. ابراهیم کرمانی دیدن عروسی را در خواب مصیبت می داند . جابر مغربی درباره تعبیر خواب عروسی می گوید عروس شدن زن در خواب به معنای عاقبت بخیری می باشد. امام صادق هم عروسی در خواب را نشان از شادی و مال فراوان می داند . در ادامه با چکاوک همراه باشید. همراه باشید.

تعبیر خواب عروسی از نظر معبران بزرگ
محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب عروسی میگوید:

اگر در خواب بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید،
به این معنا است که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.

اگر در خواب بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.
زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.

اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.
و اگر زن را خواب بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد،
دلیل که آن زن بمرد.

اگر آن زن معروف بود، به این معنا است که بر نقصان مال زن کند.

تعبیر خواب عروسی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، به معنای مصیبت است.

تفسیر خواب عروسی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است

خواب ازدواج : ایام خوش در پیش است .
در یک ازدواج شرکت می کنید: منفعتهای بزرگ مالی
ازدواج یکی از اعضاء فامیل : خصومت در خانواده
یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ

ازدواج یک برادر : پول
و ازدواج یک دختر باکره : احترام
ازدواج پسرتان : پول به دستتان میرسد.
ازدواج دخترتان : ثروت
در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید: پول زیادی بدست میاورید

تعبیر خواب عروسی به روایت جابرمغربی

اگر زنی خواب بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، . به این معنا است که آخر او باشد.

تعبیر خواب عروسی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی


دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند ,
و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت.

تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد,
و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند.

تعبیر خواب عروسی امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ازدواج کردن با زن عبارتند از: بزرگی , فراوانی مال و اموال , آسایش و آرامش , شادی و نشاط .

برای فال و طالع تک نیت رایگان  چکاوک کلیک کنید

فال چکاوک

ایدی تلگرام : Chaakkavvakk@

×

ارتباط با منشی استاد چکاوک

× ارسال پیام به منشی استاد چکاوک
تک نیت رایگان در تلگرام